Basisschool in Emurua Olerai (Kenia)

Voor de kinderen van Emurua Olerai ligt de dichtst gelegen lagere school in Nkopon op een afstand van 10 km.. Toen de lagere school in Emurua Olerai werd geopend konden enkel de oudere kinderen deze afstand lopen. De kleinere kinderen, alhoewel ze de schoolleeftijd bereikt hadden, moesten wachten tot ze oud genoeg waren om deze afstand te overbruggen. Dit betekent dat kinderen van Emurua Olerai pas op latere leeftijd hun schoolloopbaan konden aanvatten.  Dit maakt het hen moeilijk… en ontmoedigt hen om verder school te lopen omdat hun klasmakkers niet hun leeftijdgenoten zijn. De bouw van een volledige lagere school werd niet als noodzakelijk beschouwd omdat na de derde klas de kinderen oud genoeg werden beschouwd om naar de lagere school in Nkopon te gaan.

Met het geld dat verzameld werd bij de inwoners en een bijkomende dotatie van de Narok County Council werden één klaslokaal en een bureel gebouwd samen met toiletten. Om de school te runnen werd een schoolcomité gevormd bestaande uit een voorzitter, een boekhouder, een secretaris en zes toegevoegde leden. Er werd beslist één leraar tewerk te stellen die betaald werd door de ouders. In 2007 besliste de Narok County Council een tweede leerkracht te betalen en ook het salaris van de eerste leerkracht te betalen. Als gevolg van het politiek geweld in 2007 kwam het Narok County Council fonds in financiële problemen en stopte met het betalen van de leerkrachten. De ouders besloten het salaris van één leerkracht te betalen. De andere moest helaas stoppen met lesgeven.

Gelukkig kwam er een ommekeer. Met Met name dank zij de Koning Boudewijnstichting en een belangrijk privé-initiatief van Marie en Arnaud Vanhove – de Schaetzen en vele andere donors kon een grote stap gezet worden in de verdere uitbouw van de school. Ook de overheid van het district Narok steunde ons via het CDF (Community Development Fund) bij de bouw van een nieuw klaslokaal en het aanstellen van een leraar en lerares. Een zeer belangrijke stap vooruit!!

Ten opzichte van begin 2018 heeft de school een geweldige resultaat geboekt. Er is een stijgend aantal leerlingen nl. van 42 naar 73.

Er moeten echter nu dringend 3 bijkomende toiletten gebouwd worden, zgn. put-toiletten (een put, een plank/pot en een bovenbouw).

Naar aanleiding van de hongersnood in 2017 werd ons gevraagd geld te storten voor de aankoop van bonen.

Comitéverantwoordelijke: Robert Tas
Diestseweg 95 B-2440 Geel
Tel. 014/720028

A.M.I.E.-Rekeningnummer: BE24 9793 2610 7638
BIC: ARSPBE22
roberttas@hotmail.com