Individuele peterschappen in Azië

Het algemeen opzet is kinderen en jongeren via onderwijs gemakkelijker toegang te geven tot de arbeidsmarkt.

Bij de selectie van de kandidaten wordt gelet op de materiële en financiële thuissituatie (slechts kinderen en jongeren uit arme gezinnen komen in aanmerking), intellectuele capaciteit en betrokkenheid van de ouders.

De werking van A.M.I.E. op de Filippijnen wordt gesitueerd in onderwijsinstellingen die structureel goed onderbouwd en qua didactisch-materieel goed geëquipeerd zijn en bovendien beschikken over degelijk opgeleid personeel en over een goede administratie.  De samenwerking tussen onze A.M.I.E.-verantwoordelijken en de plaatselijke medewerkers verloopt uitstekend.  Voor de opvolging van onze petekinderen organiseert Kaibigan International of the Philippines (met financiële steun van A.M.I.E.) vormingssessies voor die jongeren uit de beroepspeterschappen, die de jongere petekinderen wensen te begeleiden.

Maandelijks is er een informele ontmoeting tussen de jongeren en de sociale werk(st)er waarop de vorderingen die op hun fiches genoteerd staan, worden besproken.  Indien bijsturing wenselijk is, wordt advies ingeroepen van de schoolstaf.  In sommige gevallen (bij onderprestatie) worden de ouders en eventueel andere familieleden gecontacteerd, teneinde de oorzaak of oorzaken op te sporen.  Op het einde van het schooljaar moet elke leerling(e) zijn of haar rapport voorleggen.  Zijn de resultaten negatief dan wordt er een afspraak gemaakt met de leerling(e) zelf en zijn of haar ouders.  In sommige gevallen heeft dit geleid tot het stopzetten van de financiële steun door A.M.I.E..

Ook het feit of er een regelmatige briefwisseling is met de peters en meters hier in België wordt streng gecontroleerd.  Er zijn regelmatige schrijfsessies georganiseerd onder supervisie van een sociale werk(st)er of jeugdleider.  Het wordt aangemoedigd ook over niet-schoolse activiteiten (i.e. cultuur, traditie, …) te schrijven.
De uitbetaling geschiedt via de schooleconoom in aanwezigheid van de ouders en wel op bepaalde momenten van het jaar.  Telkens wordt er een kwitantie afgegeven.  Deze gelden worden aangewend voor het betalen van de medische onkosten, het schoolgeld, handboeken en ander schoolmateriaal, uniform, …  

De jongeren zijn verplicht maandelijks naar de informele ontmoeting te komen; de gemaakte vervoerskosten worden betaald.  Belangrijk is hierbij te vermelden dat – mits akkoord van de jongeren – een gedeelte van hun toelagen op een spaarrekening wordt geplaatst.  Op die manier leren ze sparen, krijgen ze interest en kunnen ze de steun buiten het bereik van derden houden.  De petekinderen beslissen wanneer ze van het geld willen gebruik maken en aan welke verantwoorde uitgaven ze het geld willen besteden.  Als ze naar de bank gaan om geld af te halen, worden ze steeds begeleid door de verantwoordelijke van A.M.I.E. ter plaatse, vermits ook haar handtekening vereist is.

Jos en Griet Cuypers -Van den berge
Bergstraat 110 – B-3010 KESSEL-LO

Tel +32 016/253113

BE50 0003 2544 6518 

BIC. BPOTBEB1
jos.cuypers@icts.kuleuven.be