Comité 04
Administratief Comité

Dit comité is belast met supportactiviteiten ivm centrale werking en boekhouding.U mag op mij rekenen voor ondersteunende taken in de werking van A.M.I.E. (centrale boekhouding,  fiscale attesten,  redactie van het jaarverslag).     Ik ben ook lid van de Raad van Bestuur.

Comité 04 bestaat pas sinds 2008 : het werd opgericht om centrale ondersteunende activiteiten op te nemen (vb. boekhouding,  fiscale attesten).

Het rekening nummer van comité 04 is 000-3256960-88.  Bijdragen voor het abonnement op Ons Krantje worden liefst op dit rekening nummer gestort. 

Ook giften op legaten waarvoor de Raad van Bestuur over de bestemming mag beslissen, worden bij voorkeur op dit rekening nummer gestort.

U krijg een fiscaal attest eind februari, als de som van de giften over het voorbije jaar minstens 40€ bedraagt.

Links naar andere pagina’s :

- De laaste jaarverslagen 2008

- De laaste jaarverslagen 2009

- De laaste jaarverslagen 2010

- De laaste jaarverslagen 2011

- Historiek van kerncijfers

Stefaan De Bondt
Stampkotstraat 10
B-8551 Heestert

stefaan@amie.be

BE56 0003 2569 6088

BIC : BPOTBEB1
Tips in verband met fiscale attesten :

De eenvoudigste werkwijze om een gift te doen – namelijk een storting vanop uw rekening naar een rekening van AMIE – geeft automatisch aanleiding tot een fiscaal attest, als de som van die giften over het voorbije kalenderjaar minstens 40€ bedraagt.  Het fiscaal attest wordt verstuurd naar de titularis van uw rekening (het afschrift van de storting bevat titularis en adres).

Het is ook toegelaten cash geld als gift te geven aan een AMIE comité-verantwoordelijke, die dat dan in een bankkantoor op een AMIE rekening laat plaatsen, en in de mededeling daarbij vermeldt dat U dat geld als gift hebt bedoeld.

Als U verhuist, is het aangewezen dat te laten weten met een bericht aan Stefaan De Bondt ; zo wordt het fiscaal attest naar het correcte adres verstuurd.  Ondanks onze inspanningen om de attesten naar het juiste adres te versturen, gebeurt het elk jaar weer dat enkele attesten de bestemmeling niet bereiken.  Als we dan uw mail adres of telefoonnummer kennen, kunnen we bij U informeren of U verhuisd bent.  AMIE bewaart deze informatie op een lokale harde schijf, met een lokale back-up ; zo is er geen risico dat deze persoonlijke gegevens verspreid raken.

AMIE bezorgt jaarlijks het overzicht van uitgereikte attesten aan de fiscale overheid.  Sinds aanslagjaar 2011 wordt dat overzicht elektronisch doorgegeven.

Als A.M.I.E. uw nationaal nummer (rijksregisternummer) kent, kan dat in die elektronische lijst meegegeven worden; dan wordt het fiscaal attest automatisch vooraf ingevuld voor mensen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen en voor mensen die hun aangifte via Tax-on-Web indienen.

Als U dat wil, kan U dus Uw nationaal nummer (rijksregistratienummer) kenbaar maken : per mail of per post aan Stefaan De Bondt.  Als U stortingen verricht vanop een rekening die op naam van U en Uw partner staat, geeft U best aan op wiens nationaal nummer(s) de giften liefst aangegeven worden.

Enkele opmerkingen :


Als U liever geen fiscaal attest krijgt, of een attest voor slechts een deel van uw storting(en) kan U dat in de mededeling bij de storting vermelden, of beter nog, met een bericht aan Stefaan De Bondt laten weten.                                

Opbrengsten van inzamelacties geven geen recht op een fiscaal attest. Voor giften die ons niet rechtstreeks bereiken (dus bijvoorbeeld via een tussenpersoon, of via een organisatie), kunnen we geen fiscaal attest uitschrijven.